Privacyverklaring

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht volgens WGBO.

Jouw/uw dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de gevoerde gesprekken en interventies.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe het uiterste om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en

er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog gebruikt worden:

-om andere zorgverleners te informeren (bijvoorbeeld als de therapie is afgerond) of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

-voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik  de factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota

 

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

uw naam, adres en woonplaats

uw geboortedatum

de datum van de behandeling

een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld “psychosociaal consult’

de kosten van het consult